Skip to content

Gorchmynion a wnaed gan y Comisiwn

Gorchmynion a wnaed gan y Comisiwn
Gorchmynion Cymunedol Comisiwn.

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 Orchymyn yn rhoi pwerau i’r Comisiwn am y tro cyntaf erioed.  Hyd at yr adeg hon, roedd gan bob arolwg a oedd yn gwneud gorchmynion a gynhaliwyd gan y Comisiwn, neu a gyflwynwyd i’r Comisiwn gan Brif Gyngor, Orchmynion gweithredu a wnaed gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae adran 25(1) Deddf 2013 yn caniatáu i brif gyngor gynnal arolwg o un neu fwy o gymunedau yn ei ardal – naill ai ar ei fenter ei hun neu’n dilyn cais gan gyngor cymuned yn ei ardal, neu gyfarfod cymunedol yn ei ardal.

Mae’r newidiadau y gall prif gyngor eu hargymell mewn perthynas ag arolwg dan yr adran hon fel a ganlyn:

     (a)  y newidiadau hynny i ffiniau cymuned y mae o’r farn eu bod yn briodol, ac

     (b) o ganlyniad i unrhyw newidiadau i ffiniau cymuned, y newidiadau hynny i gyngor cymuned a newidiadau cysylltiedig i drefniadau etholiadol –

     (i) y gymuned neu’r cymunedau sydd o dan arolwg

     (ii) y brif ardal,

fel y gwêl yn briodol.

Wrth gynnal y cyfryw arolwg, dylai prif gynghorau gadw’r gweithdrefnau a nodir yn y ddeddfwriaeth mewn cof ac ymgynghori’n eang ar eu cynigion.

Ar ôl i’r Cyngor gymeradwyo’r argymhellion yn ei adroddiad, bydd y Comisiwn yn cael adroddiad gan y Cyngor yn cynnwys ei newidiadau argymelledig i ffiniau cymunedol a threfniadau etholiadol (fel y bo’n briodol).  Bydd cyflwyno’r adroddiad i’r Comisiwn yn swyddogol a chyhoeddi adroddiad y Prif Gyngor (yn amodol ar adran 35 (3)) yn dechrau cyfnod chwe wythnos pan na all y Comisiwn wneud Gorchymyn.  Fel arfer, caiff y cyfnod chwe wythnos hwn ei ddefnyddio gan gyrff gweithredu i dderbyn sylwadau pellach, naill ai o blaid neu yn erbyn yr argymhellion a gyflwynwyd iddo. 

Ar ôl y cyfnod o chwe wythnos, gall y Comisiwn, yn amodol ar gytundeb, gymhwyso ei ganfyddiadau a gwneud y Gorchymyn Gweithredu angenrheidiol (yn amodol ar adran 38). 

Isod, fe welwch y Gorchmynion a wnaed gan y Comisiwn.

Sir Caerfyrddin

24/05/16
Gorchymyn (Cymunedol Llanelli Wledig a Llangennech) Sir Gaerfyrddin 2016.
 

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu â'r Comisiwn.